obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a + Novinky
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a - Základná škola
   s Organizácia
   s Dokumenty
   s Učitelia
    Rozvrh
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a + Verejné obstarávanie
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera
 
Vitajte v škole    
 
V škole sa vyučuje od roku 1967. V súčasnosti má 15 tried, ktoré navštevuje 325 žiakov. O ich výchovu a vzdelávanie sa stará 22 učiteľov v základnej škole a 6 vychovávateľov v školskom klube detí. Škola sa zapája do mnohých projektov a aktivít. Čo ponúka?     
 • Pozitívnu pracovnú atmosféru plnú dôvery, porozumenia, podnetného prostredia, ktoré deti zbavuje strachu a pochybností o sebe.     
 • Uprednostňovanie voľnosti detského prejavu pred drilom a memorovaním.    
 • Podporu ich odvahy nebáť sa spraviť chybu, mať vlastný názor, ktorý nie je nemenný, otvorene sa vyjadriť i prijať konštruktívnu kritiku.    
 • Využívanie netradičných aktivizujúcich a rozvíjajúcich vyučovacích metód, ktoré sú zaujímavé a efektívne (projekty, skupinové vyučovanie, prezentácie, individuálne práce).    
 • Rozvoj kreativity, komunikácie najrôznejšími spôsobmi, spolupráce, riešenie problémov, zodpovednosti, rozvoj zdravého sebavedomia a empatie.     
Škole záleží i na odbornom raste pedagógov. Podporuje ich v ďalšom vzdelávaní, organizuje pre nich semináre, školenia. Samozrejmosťou je využívanie IKT priamo vo vyučovaní i v organizovanom voľnom čase. Pozornosť zameriava aj na kvalitnú jazykovú prípravu žiakov. Škola organizuje príležitostné akcie ako besiedky, akadémie, výlety, výstavy, športové a umelecké podujatia.     
     
skola.gif
Ponúkame:    
 • moderné vyučovacie metódy,   
 • informatickú výchovu v učebni INF a mediálnej učebni s pripojením na internet,    
 • prírodovedné vzdelávanie v modernej prírodovednej učebni,  
 • služby novej školskej knižnice s voľným prístupom detí a žiakov k elektronickým informačným zdrojom,  
 • krúžkovú činnosť v čase po vyučovaní,     
 • školský klub detí,    
 • školskú jedáleň s výbornou stravou,    
 • telocvičňu,
 • multifunkčné ihrisko (malý futbal, basketbal, volejbal, hádzaná, tenis) s bežeckou dráhou a doskočiskom pre skok do diaľky,
 • organizovanie Školy v prírode, plaveckého a korčuliarskeho výcviku pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, lyžiarskeho kurzu pre žiakov 2. stupňa ZŠ,      
 • účasť v projektoch Škola podporujúca zdravie, Infovek, Škola priateľská k deťom, Otvorená škola,      
 • hudobné odbory ZUŠ priamo v budove školy,    
 •  organizovanie poznávacích literárno-historických a prírodovedných exkurzií,     
 • zaujímavé aktivity pre deti: tvorivé dielne pre žiakov, burzy žiackych prác, tvorba školského časopisu.  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web